Telefoon/Whatsapp

06-55916363

Openingstijden

Ma-vr: 8.30 -17.00

Privacy verklaring Claudia Huidverzorgingspraktijk februari 2021

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke van de verwerking van gegevens ben ik Claudia Derwort. De eigenaresse van Claudia Huidverzorgingspraktijk. In deze privacyverklaring wil ik de heldere en transparante informatie geven over hoe ik in Claudia Huidverzorgingspraktijk omga met persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Claudia Huidverzorgingspraktijk en aanverwante platformen. Claudia Huidverzorgingspraktijk zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je mij versterkt zorgvuldig en vertrouwelijke worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde verzorgende zich dient te houden.

1 Doeleinden Claudia Huidverzorgingspraktijk verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Voor het geven van een behandeling – Voor het aanleggen van een klantenbestand -Om je te kunnen bereiken bij wijzigingen of annuleringen van mijn diensten of producten – Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten -Voor het opstellen van jouw factuur en de financiele administratie -Voor online/offline marketingcampagnes

2 Persoonsgegevens die worden vastgelegd Claudia Huidverzorgingspraktijk verwerkt jouw gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: -NAM-gegevens aangevuld met telefoonnummers, emailadressen en geboortedatum. -(Medische ) gegevens die door jou aan mij worden verstrek en nodig zijn voor uitoefening van mijn diensten.

3 Bewaartermijn van jouw gegevens Claudia Huidverzorgingspraktijk bewaard jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

4 Worden je gegevens met derden gedeeld? Claudia Huidverzorgingspraktijk verstrekt uitsluiten persoonsgegevens aan derden op verzoek van jouw zelf of als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze partijen (verwerkers) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn dienst zijn verbonden. Claudia Huidverzorgingspraktijk raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

5 Cookies, laat ze voor je werken Claudia Huidverzorgingspraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies dien geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

6 Beveiliging Claudia Huidverzorgingspraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Dit houdt onder meer in dat de website gebruik maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSl.-verbinding kun je herkennen aan de adresbalk “https”, het hangslotje in de adresbalk en het woord ‘veilig’ voor de url.

het is toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op via info@claudiahuidverzorgingspraktijk.nl

7 Jouw rechten over gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je heb het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claudia Huidverzorgingspraktijk en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend aan info@claudiahuidverzorgingspraktij.nl. ik kan je vragen om je te legitimeren voordat Claudia Huidverzorgingspraktijk gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld.. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hier over direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. htttps://autoriteitetpersoongegevens.nl

8 Wijzigen Claudia Huidverzorgingspraktijk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd p de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

9 Contactgegevens Claudia Huidverzorgingspraktijk Aroldo 24 5629PZ Eindhoven KvK 170 87336 www.ClaudiaHuidverzorgingspraktijk.nl inof@ClaudiaHuidverzorgingspraktijk.nl 040-2483009 of 0655916363

Dank je voor het lezen.